Czym się zajmujemy?

§ Prawo karne:

obrona podejrzanego/oskarżonego/skazanego na każdym etapie postępowania: postępowanie przygotowawcze, przed organami ścigania, postępowanie sądowe, w tym również po uprawomocnieniu się orzeczenia (postępowanie wykonawcze), a także w sprawach przed Sądem Najwyższym;

reprezentacja pokrzywdzonego od momentu złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do chwili uprawomocnienia się orzeczenia, jak również na dalszym etapie, w tym przed Sądem Najwyższym;

– świadczenie pomocy prawnej w sprawach przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, w tym wolności sumienia i wyznania oraz wolności seksualnej i obyczajności, a także rodzinie i opiece;

– świadczenie pomocy prawnej w sprawach przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji (w tym wypadków samochodowych), wiarygodności dokumentów, a także przeciwko mieniu;

– udzielanie porad prawnych i reprezentowanie w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego, w tym sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia;

– obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia.


§ Prawo cywilne:

reprezentacja powoda, pozwanego, wnioskodawcy i uczestnika postępowania w postępowaniu przed sądem I i II instancji, a także po uprawomocnieniu się orzeczenia w postępowaniu egzekucyjnym, jak i w sprawach przed Sądem Najwyższym;

– świadczenie pomocy prawnej w sprawach o zapłatę, zasiedzenie nieruchomości, ustanowienie służebności gruntowych i osobistych i ich zasiedzenie, naruszenie posiadania, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie;

– sporządzanie umów o dzieło, zlecenia, sprzedaży, najmu, dzierżawy, spółki cywilnej i ich opiniowanie;

–  reprezentacja poszkodowanego w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, wypadki losowe;

– reprezentacja w sprawach z zakresu prawa rodzinnego – sprawy o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;

– reprezentacja w sprawach z zakresu prawa spadkowego – o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, unieważnienie testamentu.

 

Powyżej wskazane specjalizacje są kluczowymi obszarami mojej praktyki, ale z pewnością doradzę także w innych sprawach.