Wniosek, apelacja, zażalenie – czyli jak pisać pisma procesowe

Postępowanie karne charakteryzuje się tym, że nie generuje ogromnej ilości pism procesowych. Pewne czynności jednakże wymagają formy pisma – są to m.in. zażalenie i apelacja, czyli dwa pisma, które pojawiają się najczęściej i w znakomitej większości spraw, czy to przed sądem rejonowym, okręgowym czy apelacyjnym. Również różnego rodzaju wnioski wszczynające postępowanie np.: wniosek o dozór elektroniczny czy wniosek o odroczenie wykonania kary również powinny przybrać formę pisma.

Jak więc takie pismo powinno wyglądać?

Przepisy postępowania karnego wskazują na niezbędne elementy każdego pisma procesowego, bez których się nie obędzie. I tak każde pismo musi zawierać:

wskazanie, do kogo jest kierowane (do sądu, do prokuratury/prokuratora);

oznaczenie sprawy, której pismo dotyczy (przez podanie sygnatury, nazwisk stron, w tym oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego lub pokrzywdzonego, jeśli występują w sprawie);

oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo (czyli podanie, kim jesteś w sprawie, np.: podejrzany, pokrzywdzony, oskarżony, skazany – wraz z imieniem i nazwiskiem oraz Twoim adresem, pod którym odbierasz korespondencję);

treść wniosku lub oświadczenia wraz z uzasadnieniem (czyli to, czego się domagasz. Uzasadnienie nie zawsze jest konieczne, jeśli np.: piszesz pismo z informacją, że zmieniasz adres i sąd lub prokurator powinien Ci doręczać pisma pod innym adresem, uzasadnienie jest zbędne);

datę i podpis składającego pismo (rzeczą oczywistą jest, że pod każdym pismem musisz się podpisać 😉 ).

To są jednakże tylko minimalne i bardzo ogólne warunki, jakie musi spełniać pismo procesowe w postępowaniu karnym. W zależności od rodzaju pisma może być takich wymogów więcej. I tak w zażaleniu i w apelacji należy m.in. podać, co skarżymy (zażaleniem – postanowienie, apelacją – wyrok, przy czym musimy dokładnie określić, o jakie postanowienie lub wyrok nam chodzi), a także czy zaskarżamy w całości czy w części, a jeśli w części – to w jakiej. Konieczne jest również wskazanie, czego się domagamy (np. zmiany zaskarżonego orzeczenia poprzez …………… – tutaj należy wpisać, w jaki sposób sąd ma dokonać zmiany). Środki zaskarżenia pochodzące od obrońców lub pełnomocników muszą także zawierać zarzuty stawiane rozstrzygnięciu i ich uzasadnienie. Co prawda, jeśli sam sporządzisz środek zaskarżenia, to nie masz obowiązku formułować zarzutów czy też pisać uzasadnienia, jednakże w mojej ocenie warto wskazywać na uchybienia, które naszym zdaniem popełnił czy to prokurator, czy sąd I instancji i dopisania chociażby krótkiego uzasadnienia, które ma wykazać, że to nasz sposób oceny jest prawidłowy.

Pamiętajmy, że apelację od wyroku sądu okręgowego musi sporządzić profesjonalny pełnomocnik/obrońca. Z kolei we wniosku dowodowym należy oznaczyć dowód (np.: dowód z zeznań świadka – jakiego?, dowód z dokumentów – jakich?) oraz podać okoliczności, które mają być nim udowodnione (to ma pomóc sądowi rozstrzygnąć, czy dowód ma znaczenie w sprawie).

Dopiero zaś, gdy pismo będzie spełniało wszystkie wymogi formalne, wówczas sąd lub organ nada mu bieg. Jeśli nie, będziesz wzywany do uzupełnienia tychże braków. Gdybyś ich nie uzupełnił w terminie (jest to 7 dni od dnia doręczenia Ci wezwania), wówczas pismo nie wywoła żadnych skutków (Twój wniosek, zażalenie czy apelacja nie zostaną rozpatrzone). Pamiętaj również, że od niektórych pism należy uiścić opłatę (przykładowo od wniosku o odroczenie wykonania kary – 80 zł, od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie – 45 zł, zaś od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary – 60 zł).

Na marginesie jedynie wspomnę, że nieco inaczej jest w postępowaniu cywilnym, gdzie pisma procesowe są podstawą – wymienia się ich dużo więcej niż w postępowaniu karnym. Również ze względu na specyfikę postępowania wymogi formalne pism procesowych są nieco odmienne. Trzeba o tym pamiętać 🙂

Dodaj komentarz